معاونت امور بین الملل

دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

تصویر نویسنده

معاون امور بین الملل

تصویر دکتر محمدرضا محدث مجتهدی

دکتر محمدرضا محدث مجتهدی

مدیر امور دانشجویان بین الملل

تصویر دکتر روح اله باقرزاده

دکتر روح اله باقرزاده

مدير همكاری های علمی و بين المللی

تصویر دکتر عبدالرضا رحیمی

دکتر عبدالرضا رحیمی

سرپرست معاونت مالی و اداری امور بین الملل

تصویر دکتر احمد پورقاسم شادهی

دکتر احمد پورقاسم شادهی

مدیر مرکز بین المللی زبان

تصویر مهندس حمید رحیمی

مهندس حمید رحیمی

رئیس اداره خدمات امور بین الملل

تصویر مهندس سیدحمیدرضا سیدلطفعلی

مهندس سیدحمیدرضا سیدلطفعلی

کارشناس انفورماتیک و طراح وب سایت

تصویر مهندس فاطمه طباطبایی

مهندس فاطمه طباطبایی

کارشناس اموربین الملل