معاونت امور بين الملل

معاونت امور بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Affairs Amirkabir University of Technology

دکتر بهروز آرزو

دکتر بهروز آرزو

معاون امور بین الملل

دکتر محمدرضا محدث مجتهدی

دکتر محمدرضا محدث مجتهدی

مدیر امور دانشجویان بین الملل

دکتر طه گودرزی

دکتر طه گودرزی

مدير همكاری های علمی و بين المللی

دکتر عبدالرضا رحیمی

دکتر عبدالرضا رحیمی

سرپرست معاونت مالی و اداری امور بین الملل

دکتر احمد پورقاسم شادهی

دکتر احمد پورقاسم شادهی

مدیر مرکز بین المللی زبان

مهندس حمید رحیمی

مهندس حمید رحیمی

رئیس اداره خدمات امور بین الملل

مهندس سیدحمیدرضا سیدلطفعلی

مهندس سیدحمیدرضا سیدلطفعلی

کارشناس انفورماتیک و طراح وب سایت

مهندس فاطمه طباطبایی

مهندس فاطمه طباطبایی

کارشناس اموربین الملل